Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1. M.E.B. Bedrijfsverzekeringen B.V. (hierna te noemen MEB) , is een naar Nederlands recht opgerichte B.V. statutair gevestigd te Oosteind, ingeschreven in de kamer van Koophandel te Breda onder nr. 7771-9026.

1.2. Deze Algemene voorwaarden gelden voor alle opdrachten aan MEB van een opdrachtgever (de “Opdrachtgever”). Uitsluitend MEB geldt tegenover de Opdrachtgever als opdrachtnemer.

1.3. Op de algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect aan MEB verbonden zijn en op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege MEB zijn betrokken.

1.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door MEB zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

1.5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

Artikel 2. Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens

2.1. MEB verbindt zich ten opzichte van Opdrachtgever tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie met betrekking tot de Opdrachtgever en de opdracht. De geheimhoudings-verplichting duurt voort tot een jaar na beëindiging van de opdracht. Onder de werking van deze bepaling vallen niet de gegevens die reeds bij MEB bekend waren voorafgaand aan het verlenen van de opdracht, dan wel legaal verkregen zijn van een derde partij of partijen of onafhankelijk door MEB zijn vergaard, dan wel (publiek) bekend zijn of worden, welke bekendheid niet het gevolg is van een handelwijze of nalatigheid van MEB. Deze geheimhoudingsverplichting geldt voorts niet voor zover MEB tot openbaarmaking is verplicht op grond van de wet of een uitspraak van de rechter of een ander bevoegd overheidsorgaan.

2.2. Bij de verwerking van persoonsgegevens neemt MEB minstens de ter zake geldende wettelijke bepalingen in acht.

2.3. MEB verwerkt gegevens van Opdrachtgever en de verzekeringsprogramma’s van Opdrachtgever, waaronder NAW-gegevens, polisgegevens en persoonsgegevens die nodig zijn voor het tot stand brengen van verzekeringen en alle andere dienstverlening van MEB. Deze informatie wordt opgeslagen in een of meerdere databanken.

Artikel 3. Honorarium en betaling.

3.1. De honorering van MEB bestaat uit een fee, danwel provisie of courtage berekend over de premie.

3.2. Betalingen door de opdrachtgever dienen te worden gedaan binnen veertien dagen na de factuurdatum op de door MEB voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt. De opdrachtgever is zich er van bewust dat het niet, of niet tijdig, voldoen van aan hem in rekening gebrachte premies tot gevolg kan hebben dat de door hem, na bemiddeling van MEB, afgesloten verzekeringen en/of financiële producten geen dekking bieden voor het verzekerde risico. De beslissing van opschorting van de dekking ligt bij de maatschappij en niet bij MEB.

3.3. Indien de opdrachtgever de verschuldigde premie en/of bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de opdrachtgever daardoor, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd worden. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijkt om het openstaande bedrag aan MEB te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op 15% van het bedrag waarvan betaling wordt gevorderd.

3.4. Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel van M.E.B. Bedrijfsverzekeringen aanleiding geeft, is M.E.B. Bedrijfsverzekeringen bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalings- verplichtingen heeft verschaft.

Artikel 4. Aanbiedingen, overeenkomst etc.

4.1. Offertes en tarieven van MEB zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en definitieve doorgang van een polis/ pensioen is onder voorbehoud van acceptatie door de verzekeraar of financiële instelling.

4.2. Aan MEB verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van MEB, niet tot resultaatsverplichtingen.

4.3. De opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan MEB die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking van MEB zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is MEB bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.

4.4. De opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan MEB verschafte informatie.

4.5. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat MEB een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. MEB is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

4.6. In het geval opdrachtgever per emailbericht enige (verzekerings)aanvraag of wijziging heeft gedaan en opdrachtgever binnen 24 uur na verzending van dat bericht geen ontvangstbevestiging van (een medewerker van) MEB heeft ontvangen, dient het bericht van opdrachtgever als niet ontvangen te worden beschouwd. Indien opdrachtgever binnen de termijn van 24 uur na verzending van een digitaal bericht een reactie of uitsluitsel van (een medewerker van) MEB wenst te ontvangen, dient opdrachtgever zichzelf ervan te verwittigen dat het bericht (de medewerker van) MEB heeft bereikt.

4.7. Digitale, al dan niet op internet, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever, door MEB aan deze verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door MEB gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van MEB het tegendeel blijkt.

4.8. Totdat opdrachtgever een adreswijziging aan MEB heeft bekend gemaakt, mag MEB erop vertrouwen dat opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens emailadres

Artikel 5. Aansprakelijkheid MEB Bedrijfsverzekeringen B.V.

5. Ten aanzien van aansprakelijkheid van MEB geldt het volgende:

5.1. De bepalingen ter zake van aansprakelijkheid in dit artikel 5 gelden voor MEB inclusief aan MEB gelieerde ondernemingen en medewerkers van MEB. De bepalingen ter zake van aansprakelijkheid in dit artikel zijn ook van toepassing op vorderingen en aanspraken die door aan Opdrachtgever gelieerde ondernemingen en medewerkers tegen MEB worden ingesteld.

5.2 Wij behandelen uw opdracht natuurlijk met de grootst mogelijke aandacht en zorg. Mochten wij toch onverhoopt een fout maken, dan geldt het volgende. De aansprakelijkheid van ons en van alle andere personen die een beroep op deze voorwaarden kunnen doen, is beperkt. Wij zijn ten hoogste aansprakelijk tot het bedrag dat in het desbetreffende geval op grond van de door ons afgesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico. Op uw verzoek verstrekken wij aan u nadere informatie over onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering. MEB is in geen enkel geval aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg-, of indirecte schade (waaronder begrepen gederfde omzet en/of gederfde winst).

5.3 In het geval onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering in een specifiek geval geen dekking verleent, is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het totale honorarium dat wij u voor de betreffende opdracht in rekening gebracht hebben. Wanneer wij u geen honorarium voor onze dienstverlening in rekening hebben gebracht, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de jaarpremie van het financiële product waar uw aanspraak betrekking op heeft.

5.4. Alle vorderingen (van Opdrachtgever of van aan Opdrachtgever gelieerde ondernemingen of medewerkers) tegen MEB (of aan MEB gelieerde ondernemingen of medewerkers) met betrekking tot of gerelateerd aan de dienstverlening door MEB, dienen (onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW en in afwijking van eventuele langere wettelijke verval- en verjaringstermijnen) uiterlijk één jaar na de datum waarop Opdrachtgever op de hoogte kwam van de gronden van de vorderingen, of op de hoogte had kunnen behoren te zijn van de gronden van deze vorderingen, te worden ingesteld.

5.5. MEB is niet verantwoordelijk voor fouten of omissies van derden, zoals gelieerde medemakelaars en subagenten, en aansprakelijkheid voor derden is derhalve volledig uitgesloten.

5.6. MEB is bij de uitvoering van de opdracht afhankelijk van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie, waaronder informatie over (wijzigingen in) de bedrijfsvoering, bedrijfsactiviteiten of rechtsvorm, overnames, aan- en verkopen, elders lopende verzekeringen en dergelijke. MEB is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het verstrekken van onvolledige, te late of onjuiste informatie door de Opdrachtgever.

5.7. Indien MEB (levens)verzekeringen/pensioenen overneemt van een andere intermediair, is MEB niet eerder aansprakelijk terzake van deze verzekeringen dan vanaf tot het moment waarop MEB een redelijke tijd heeft gehad om de status daarvan door te nemen en een advies uit te brengen. MEB Is nooit aansprakelijk voor eerder gegeven adviezen van andere voormalige adviseurs.

5.8. MEB is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door MEB gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door MEB kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

5.9. MEB is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door opdrachtgever aan MEB verzonden (email)berichten/informatie MEB niet hebben bereikt.

5.10 MEB is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies voor door hem, na bemiddeling van MEB, afgesloten verzekeringen of voorzieningen, niet of niet tijdig heeft voldaan.

5.11 In het geval MEB adviseert / bemiddelt bij de afsluiting van financiële producten/ pensioenen waar een beleggings- en/of investeringscomponent deel van uit maakt verschaft MEB een prognose ten aanzien van de mogelijk te behalen resultaten. Dit vormt slechts een indicatie. MEB is nimmer aansprakelijk voor schade zijdens opdrachtgever of derden die direct of indirect voortvloeit uit een (tegenvallende) waardeontwikkeling van financiële producten en/of (het tegenvallen van) resultaat, rendement, rentabiliteit e.d. van financiële producten. Voorts is MEB niet aansprakelijk voor schade die wordt geleden als gevolg van fouten of onjuistheden in van derden afkomstige prognoses omtrent te behalen resultaat, rendement, rentabiliteit e.d.

5.12. MEB is niet aansprakelijk indien achteraf een verzekeraar insolvabel blijkt te zijn of wordt.

5.13. MEB is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt door een verkeerde
berekening of schatting van de premie en wettelijke heffingen die van toepassing zijn
op de verzekering.

Artikel 6 . Overmacht

MEB is niet verplicht tot nakoming van werkzaamheden indien dit voor MEB niet op redelijke wijze mogelijk is ten gevolge van situaties van overmacht , zoals brand, staking, pandemie, oorlog, relletjes, overheidsmaatregelen, vorst en extreme weersomstandigheden.

Artikel 7. Toepasselijk recht en geschillen

7.1. De verhouding tussen Opdrachtgever en MEB wordt beheerst door het Nederlandse recht.

7.2. MEB is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nummer 300.017696. Enig geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de opdrachtgever hetzij voor bindend advies worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij aan de burgerlijke rechter. MEB conformeert zich op voorhand aan een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven bindend advies, voor zover het belang van het voorgelegde geschil een bedrag van € 5.000,= (zegge en schrijven vijfentwintigduizend euro) niet te boven gaat. Indien het betreffende geschil genoemd geldelijk belang te boven gaat, heeft MEB de mogelijkheid om niet mee te werken aan een bindend advies